Znižovanie nezamestnanosti v EÚ

Jedným z dôležitých cieľov Európskej únie je neustále znižovanie nezamestnanosti v krajinách, ktoré sú jej súčasťou. Už dlhé obdobie na realizáciu tohto cieľa vyčleňuje finančné prostriedky.

Európsky sociálny fond podporuje všetkých, ktorí si hľadajú prácu, bez ohľadu na vek. Ponúka pomoc, aby si každý občan EÚ mohol nájsť prácu s dobrým a spravodlivým ohodnotením. Vo veľkej miere je tu však snaha podporovať najmä mladých a znevýhodnených občanov, ktorí majú s hľadaním práce ešte väčší problém. Veľkou podporou je EURES – sieť, ktorá pomáha mladým vo veku od 18 do 35 rokov nájsť si prácu či získať nové skúsenosti v celej EÚ.

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii prináša podporu a pomoc tým, ktorí stratili prácu kvôli globalizácii, t.j. presunu podnikov do iných krajín (najčastejšie mimo EÚ). Okrem toho ponúka finančnú pomoc aktívnym podnikateľom, ktorí sa snažia zakladať nové podniky v rámci EÚ.

Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby napokon pomáha iniciatívnym spoločnostiam či združeniam pri starostlivosti o ľudí, ktorí sú najviac odkázaní na pomoc ostatných. Je zameraný na prvotnú podporu tých, ktorí si nevedia pomôcť, aby sa začlenili do spoločnosti, pretože až potom sa môžu zaradiť k tým, ktorí si hľadajú prácu. A až potom sa môžu zamestnať a znížiť celkovú nezamestnanosť.